Khóa Học Đấu Thầu

Tổ chức các khóa học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản nâng cao và đấu thầu qua mạng trên toàn quốc