banner web

Bổ sung 500 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa quyết định bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội sẽ hỗ trợ các xã hoàn thành công tác đào đắp giao thông, thuỷ lợi nội đồng sau dồn điền, đổi thửa và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2014.


Ảnh: Minh họa

Cụ thể, trích ngân sách thành phố ứng trước dự toán năm 2015 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã để hỗ trợ các xã hoàn thành công tác đào đắp giao thông, thuỷ lợi nội đồng sau dồn điền, đổi thửa và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2014 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền 500 tỷ đồng.

UBND các huyện, thị xã căn cứ suất đầu tư đào đắp giao thông, thuỷ lợi nội đồng ngân sách thành phố hỗ trợ là 28,8 triệu đồng/ha. Các huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát phương án thiết kế, dự toán nội dung công việc này tại địa phương, bảo đảm yêu cầu kinh tế kỹ thuật, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả và huy động các nguồn lực khác triển khai không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản tại địa phương. Ngân sách thành phố hỗ trợ đợt cuối để bảo đảm 50% định suất (14,4 triệu đồng/ha).

Cùng với đó, rút dự toán từ ngân sách thành phố về ngân sách huyện, thị xã để thực hiện cấp bổ sung có mục tiêu cho các xã, bảo đảm nguyên tắc: Ưu tiên hỗ trợ kinh phí để xử lý nợ xây dựng cơ bản và thực hiện thanh, quyết toán hoàn thành công tác đào đắp giao thông, thuỷ lợi nội đồng sau dồn điền, đổi thửa xây dựng nông thôn mới tại các xã; trong năm 2015, tập trung bố trí ngân sách cấp huyện và cấp xã ngoài phần ngân sách thành phố đã hỗ trợ để bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành theo quy định.

Ưu tiên hỗ trợ các xã đăng ký, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các xã sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và chủ động cân đối ngân sách cấp huyện, phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch về xây dựng nông thôn mới thành phố đã giao và số xã đạt chuẩn nông thôn mới đăng ký thêm năm 2014.

UBND các xã trên cơ sở định suất hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, ưu tiên bố trí vốn để trả nợ xây dựng cơ bản và thực hiện thanh, quyết toán các dự án, công trình đào đắp giao thông, thuỷ lợi nội đồng đã hoàn thành sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa.

Thực hiện rà soát các dự án đang triển khai thi công, giãn tiến độ đối với các hạng mục chưa thực sự cấp bách, chỉ đạo nhà thầu chỉ được thi công theo kế hoạch vốn được giao để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với kế hoạch vốn được giao. Không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án nếu chưa được bố trí vốn và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sử dụng vốn hỗ trợ đúng nội dung, đúng hạng mục công trình và mức hỗ trợ theo chính sách hiện hành của thành phố về xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán vốn đối với các dự án, công trình đã quyết toán hoàn thành, công trình đã có khối lượng thực hiện đến ngày 30/9/2014.

Theo baoxaydung.com.vn

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status