banner web

Hướng dẫn thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng

 Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt sau khi đã thẩm định hoặc thẩm tra và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt này. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu và là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu. Cụ thể một số nội dung vướng mắc nêu trong văn bản số 34/CV-CT thực hiện như sau:

Thẩm tra dự toán khảo sát là công việc được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu khảo sát. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán khảo sát của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được phân cấp theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung thẩm tra dự toán khảo sát cần xem xét cả sự phù hợp về khối lượng các công tác khảo sát trong nhiệm vụ khảo sát đã phê duyệt của chủ đầu tư.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm tra dự toán chi phí khảo sát thực hiện theo quy định. Phí thẩm tra dự toán của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước không đủ điều kiện để thẩm tra thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra dự toán. Chi phí thuê tư vấn xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status