banner web

Bộ Xây Dựng hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp công trình

Bộ Xây Dựng hướng dẫn thanh lý hợp đồng xây lắp

Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, việc thanh lý hợp đồng tiến hành sau khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình và các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng đã ký.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Tại Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng 2003 và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình sau khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Như vậy, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, việc thanh lý hợp đồng tiến hành sau khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình và các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng đã ký.

Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status