banner web

Những yêu cầu khi giám sát giai đoạn lập dự án đầu tư

Giám sát giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
    a)Kiểm tra nội dung lập nhiệm vụ thiết kế;
    b)Kiểm tra nội dung dự án trước khi trình thẩm định bao gồm các vấn đề:    
•    Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; trường hợp chưa có các quy hoạch trên thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó.
•    Nội dung thuyết minh của dự án phải phù hợp với quy định tại Điều 6 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
•    Sự phù hợp với Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đối với dự án phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình.
•    Sự phù hợp của thiết kế cơ sở về quy hoạch xây dựng, quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật so với yêu cầu của dự án;
•    Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển phương án kiến trúc;
•    Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở;
•    Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế theo quy định.
c) Nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế cơ sở
•    Đánh giá chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình;
•    Kiểm tra hình thức và số lượng dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status