banner web

Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

a) Nội dung chi phí
 Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư là toàn bộ chi phí cần thiết để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư.
b) Nguồn vốn để thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư bao gồm:
    - Nguồn chi thường xuyên của các tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
    - Nguồn chi đầu tư (được tính vào tổng mức đầu tư của dự án) dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ đầu tư thực hiện.
    Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 13/12/2009 của Chính phủ được sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn đầu tư khác để thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của nhà nước.
 c) Mức chi phí:
Mức chi phí cụ thể cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Thông tư nói trên, mức chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư quy định như sau:
- Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên:
          + Định mức chi phí thực hiện giám sát, đánh giá của chủ đầu tư:    Bằng 20% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành.
Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn thực hiện đánh giá dự án đầu tư thì việc quản lý chi phí này như quản lý chi phí dịch vụ tư vấn, mức thuê chi phí tư vấn không vượt quá 10% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành.
          + Định mức chi phí thực hiện theo dõi dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư: Bằng 2% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức theo dõi.
         + Định mức chi phí thực hiện theo dõi dự án của cơ quan nhà nướcvề đầu tư: Bằng 2% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức theo dõi.
         + Định mức chi phí kiểm tra của người có thẩm quyền quyết định đầu tư: Bằng 6% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức kiểm tra.
       + Định mức chi phí kiểm tra dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư: Bằng 6% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức kiểm tra.
        + Định mức chi phí đánh giá tác động: Bằng 6% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức đánh giá tác động.
+ Định mức chi phí đánh giá đột xuất: Bằng 4% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của dự án được tổ chức đánh giá đột xuất.
- Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác
+  Định mức chi phí theo dõi dự án của chủ đầu tư: Bằng 5% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
+  Định mức chi phí đánh giá dự án  của chủ đầu tư đầu tư: Bằng 10% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
+  Chi phí theo dõi dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư: Bằng 1% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
+ Chi phí kiểm tra dự án đầu tư của người có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Bằng 3% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
+ Chi phí kiểm tra dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư: Bằng 3% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
            + Định mức chi phí đánh giá tác động: Bằng 3% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
          Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thuê tổ chức tư vấn, tổ chuyên gia, chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện việc đánh giá tác động của dự án thì việc quản lý chi phí này như quản lý chi phí dịch vụ tư vấn, mức thuê chi phí tư vấn, tổ chuyên gia, chuyên gia không vượt quá 2,5% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
+ Định mức chi phí đánh giá đột xuất: Bằng 2% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thuê tổ chức tư vấn, tổ chuyên gia, chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện việc đánh giá đột xuất của dự án thì việc quản lý chi phí này như quản lý chi phí dịch vụ tư vấn, mức thuê chi phí tư vấn, tổ chuyên gia, chuyên gia không vượt quá 1,5% chi phí quản lý dự án của dự án tương tự sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
-    Chi phí giám sát,đánh giá tổng thể đầu tư
+ Định mức chi phí giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư:    Bằng 2% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành của các dự án thuộc đối tượng giám sát và đánh giá đầu tư.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status