banner web

Phân loại dự án đầu tư

Có nhiều cách phân loại dự án đầu tư tuỳ theo mục đích và phạm vi xem xét. ở đây chỉ nêu các cách phân loại liên quan tới yêu cầu quản lý dự án đầu tư (công tác lập, thẩm định và triển khai thực hiện, quản lý khai thác dự án đầu tư) trong hệ thống văn bản pháp quy, các tài liệu quản lý hiện hành:
- Theo nguồn vốn : Có thể chia dự án thành dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh; vốn huy động của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác; dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn hỗn hợp,... 
- Theo luật điều chỉnh: Dự án được chia ra thành dự án đầu tư theo Luật đầu tư,  theo Luật Xây dựng; Luật Nhà ở, Luật Dầu khí, v.v., đầu tư  trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam (FDI); đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
- Theo hình thức đầu tư: Tự đầu tư, Liên doanh, Hợp đồng HTKD, BOT, BTO, BT, PPP, v.v...
- Theo cách thức thực hiện đầu tư: Xây dựng, Mua sắm, Thuê,...
- Theo lĩnh vực đầu tư: DA sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hoá xã hội....
- Phân loại theo thẩm quyền quyết định hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
+ Đối với đầu tư trong nước chia làm 4 loại: Dự án quan trọng quốc gia (dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, được quy định tại Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội Khoá 12) và các dự án khác chia thành 3 nhóm A,B,C (Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).
+ Theo Luật Đầu tư, các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chia làm 3 loại: Dự án cần được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư; Dự án phải đăng ký đầu tư tại các cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh; Dự án  cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo quy định tại NĐ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư).

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status