banner web

Quản lý tiến độ trong thực hiện dự án đầu tư

Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư cần thực hiện các nội dung chủ yếu sau:
a) Trước khi triển khai thực hiện dự án phải lập tiến độ tiến độ thực hiện các công việc liên quan (gọi chung là tiến độ thi công). Tiến độ thi công phải xây dựng phù hợp với tổng tiến độ của dự án được duyệt.
Đối với công trình xây dựng quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ thi công công trình phải được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.
b) Nhà thầu thi công có nghĩa vụ lập tiến độ thi cụng thi công chi tiết, bố trí  trình tự thực hiện các công việc hợp lý (tuần tự, song song, xen kẽ) bảo đảm phự hợp với tổng tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã được duyệt.
c) Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp cần thiết nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.
Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài  thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để đưa ra quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.
d) Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ thi công đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu được xét thưởng theo Hợp đồng, trường hợp kéo dài tiến độ gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status