banner web

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư

a) Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát đầu tư:
Giám sát hoạt động đầu tư tổng thể và dự án đầu tư cụ thể là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở các cấp, của chủ đầu tư. Nhiệm vụ này được giao cho các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện do các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc chủ đầu tư quyết định. Đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát đầu tư phái có lực lượng cán bộ, công chức hoặc cán bộ quản lý có kiến thức chuyên môn đảm nhiệm việc theo dõi, cập nhật thông tin, tổng hợp và phân tích tình hình hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hoặc dự án do chủ đầu tư quản lý. Năng lực của cán bộ, công chức của các cơ quan  quản lý nhà nước được quy định theo pháp luật về công chức và tiêu chuẩn tuyển dụng cơ cơ quan. Năng lực nhân viên giám sát dự án đầu tư của chủ đầu tư do chủ đầu tư quyết định và tuyển chọn. Đói với tư vấn giám sát thi công tại hiện trường chủ đầu tư tuyển chọn và điều kiện năng lực được quy định theo pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
b) Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn đánh giá dự án đầu tư
Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, theo quy định hiện hành (Thông tư số 23/2010/TT-BKH nói trên), yêu cầu về năng lực của chuyên gia khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư như sau:
- Cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp với tính chất công việc của từng dự án đầu tư.
-. Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng,
chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
- Năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân hạng (hạng 1 và hạng 2) dựa trên trình độ chuyên môn được đào tạo và  kinh nghiệm thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hoặc kinh nghiệm thực hiện các công việc liên quan đến quản lý đầu tư (lập dự án đầu tư; thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư) .
Các tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với các quy định theo Thông tư nói trên và được xếp hạng (hạng 1 và hạng 2) trên cơ sở năng lực của các cá nhân trong tổ chức và khả năng tài chính, số lượng lao động, thiết bị máy móc (kể cả các phần mềm hỗ trợ) thực có của tổ chức hoặc do tổ chức thuê để thực hiện theo yêu cầu của công việc.


Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status