banner web

Trình tự thực hiện Kiểm tra dự án đầu tư

- Đối với Chủ đầu tư, việc kiểm tra dự án đầu tư được thực hiện thường xuyên, tùy thuộc vào yêu cầu của công tác quản lý và diễn biến thực tế của quá trình tổ chức thực hiện dự án , nhằm đảm bảo kịp thời hỗ trợ ban QLDA giải quyết các khó khăn vướng mắc, đưa  ra các quyết định quản lý cần thiết để bảo đẩm tiến độ, chất lượng của các hoạt động dự án.
- Đối với người ra quyết định đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành hoặc lãnh thổ, hoạt động kiểm tra dự án đầu tư được thưc hiện theo kế hoạch và đảm bảo các trình tự sau: 

Bước 1: Lập và trình duyệt Kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư
Những nội dung chính của Kế hoạch kiểm tra tổng thể đầu tư:
a)    Căn cứ pháp lý của cuộc kiểm tra;
b)    Đối tượng được kiểm tra
c)    Nhiệm vụ của cuộc kiểm tra;
d)    Nội dung kiểm tra;
e)    Thành phần Đoàn kiểm tra;
f)    Bảng kế hoạch hoạt động kiểm tra;
g)    Bảng dự trù kinh phí thực hiện cuộc kiểm tra;
h)    Các kiến nghị để thực hiện kiểm tra.
Kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư tại các Bộ, ngành, địa phương do đơn vị nào chủ trì thì Thủ trưởng của đơn vị đó chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi triển khai.
Bước 2: Thành lập Đoàn kiểm tra
Đoàn kiểm tra gồm 01 đồng chí lãnh đạo của Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra là Trưởng Đoàn, 01 đồng chí Phó Đoàn, 01 đồng chí Thư ký và các thành viên là đại diện của các đơn vị liên quan. Các công việc chính để thành lập Đoàn kiểm tra:
a)    Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra phát hành văn bản đề nghị các đơn vị liên quan cử đại diện tham gia Đoàn.
b)    Tổng hợp và trình Lãnh đạo Bộ / UBND Quyết định thành lập Đoàn.
Bước 3: Thông báo Kế hoạch kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra
Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra tổng đầu tư và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đã được Lãnh đạo Bộ/ UBND phê duyệt, Trưởng Đoàn kiểm tra và Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra soạn thảo và phát hành văn bản đề nghị các đối tượng kiểm tra chuẩn bị và báo cáo về các nội dung kiểm tra
Bước 4: Tiến hành cuộc kiểm tra
-    Trưởng đoàn kiểm tra gửi báo cáo của đối tượng kiểm tra tới các thành viên trong Đoàn kiểm tra.
-    Trên cơ sở nội dung báo cáo của đối tượng kiểm tra và ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra và Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra lên kế hoạch và các nội dung cần kiểm tra, làm rõ, thông báo lịch làm việc trực tiếp và đi thực tế địa bàn kiểm tra (nếu cần thiết) để các đối tượng kiểm tra phối hợp thực hiện.
-    Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp và đi thực tế địa bàn kiểm tra.
Bước 5: Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra
Trên cơ sở Thu thập, nghiên cứu các tài liệu báo cáo và kiểm tra thực tế trên địa bàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra Tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra về các nội dung đã được phân công.
Bước 6: Thông báo kết quả kiểm tra và Kết thúc kiểm tra
Trưởng Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh Báo cáo về kết quả cuộc kiểm tra trình Lãnh đạo Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra và Lãnh đạo Bộ / UBNDđồng thời dự thảo Thông báo kết quả của cuộc kiểm tra và các nội dung kiểm tra của đối với đối tượng kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ / UBND xem xét và ban hành.
       Lưu trữ hồ sơ về cuộc kiểm tra và kết thúc cuộc kiểm tra.

Tham khảo thêm: Khóa học quản lý dự án

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status