banner web

Nguyên tắc tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư được thực hiện theo những guyên tắc cơ bản sau:
a)    Hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư phải tiến hành liên tục trong suốt qúa trình đầu tư
Quá trình đầu tư là quá trình bỏ vốn của nhà đầu tư vào đối tượng đầu tư, vì vậy việc giám, sát đánh dự án đầu tư phải được tiến hành ngay từ các giai đoạn đầu của quá trình này (chuẩn bị dự án) đến giai đoạn cuối (khai thác, vận hành) trong chu trình dự án đầu tư. Mỗi giai đoạn đầu tư phải thực hiện các công việc khác nhau, có nội dung, yêu cầu riêng và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy việc giám sát, đánh giá phải thực hiện một cách liên tục trong quá trình đầu tư để nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời và đồng bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư.
b)    Phải có các tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc tài liệu gốc làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá.
Giám sát, đánh giá bất kỳ một hoạt động nào đó là việc xem xét quá trình thực hiện có theo đúng các quy định và những điều dự kiến trước hay không? Kết quả và mức độ đạt được thực tế so với kết quả đã xác định hoặc kỳ vọng không?. Như vậy, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trước hết cần có hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, các tài liệu làm gốc so sánh đối chiếu như các thông số kinh tế-kỹ thuật trong hồ sơ dự án, kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, các chỉ tiêu hiệu quả khai thác, sử dụng dự án v.v. Trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư, các tài liệu nói trên phải đảm bảo tính pháp lý, có căn cứ khoa học và thực tế.
Đây là những tư liệu, thông số cần có phục vụ cho các chủ thể tham gia giám sát, đánh giá dự án và có yêu cầu, nội dung thích hợp với từng cấp. Tính đầy đủ và chuẩn xác của các tài liệu như vậy là cơ sở để bảo đảm hiệu quả của công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư. 
c)    Các thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư phải đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác, trung thực và minh bạch
 Để đạt được mục đích giám sát, đánh giá đầu tư trong khóa học giám sát đánh giá dự án đầu tư thì việc bảo đảm thông tin đầu vào có ý nghĩa quyết định. Hệ thống thông tin đầu vào của quá trình giám sát, đánh giá dự án gồm cơ sở dữ liệu về dự án và các tài liệu báo cáo về dự án cập nhật thường xuyên của các chủ thể quản lý ở các cấp (chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp, các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, v.v.). Ngoài thông tin từ cơ sở dữ liệu của chủ thể quản lý dự án đầu tư, định kỳ theo chế độ quy định (theo Nghị định 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Tuy nhiên, kết quả hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư phụ thuộc vào tính đầy đủ, kịp thời và chất lượng của các thông tin được cung cấp. Yêu cầu bảo đảm chất lượng của các tài liệu báo cáo là bảo đảm sự chuẩn xác, trung thực và minh bạch. Hệ thống thông tin đảm bảo các yêu cầu nêu trên giúp người thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xem xét, phân tích, đánh giá phát hiện, đưa ra các kết luận chuẩn xác, kiến nghị xử lý kịp thời các vấn đề trong quản lý dự án để hoàn thành mục tiêu đầu tư. 
d)    Người thực hiện giám sát, đánh giá phải khách quan; hoạt động giám sát, đánh giá phải xem xét toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư.
Để bảo đảm nhận xét, đánh giá dự án một cách xác đáng, chỉ ra đúng các khó khăn, vướng mắc hay các thiếu sót trong quá trình đầu tư dự án để có biện pháp khắc phục kịp thời đòi hỏi người thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá phải công tâm, khách quan. Việc giám sát, đánh giá đầu tư được bắt đầu từ chủ đầu tư qua việc cung cấp thông tin, tài liệu và kết quả tự xem xét, đánh giá của mình, nên việc phản ảnh tình hình và kết quả thực hiện dự án trong từng giai đoạn đầu tư phải bảo đảm tính khách quan là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Bất kỳ một lý do gì để những người tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư, kể cả cơ quan cấp trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm nguyên tắc này đều dẫn tới sự nhìn nhận sai lệch, méo mó tình hình và dẫn đến những sai lầm, vô hiệu hóa mục tiêu và tác dụng của công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
Hoạt động đầu tư, bản thân nó gồm nhiều giai đọan, nhiều khâu và các hoạt động phức tạp, tiến hành trong thời gian dài, vì vậy việc giám sát, đánh giá đầu tư nói chung và của từng dự án đầu tư cụ thể cần phải nhìn nhận, xem xét một cách toàn diện, đồng bộ các khâu, các mặt (kinh tế-kỹ thuật, tổ chức quản lý, v.v) mới có thể đưa ra những kết luận, nhận xét, đánh giá một cách thỏa đáng, cụ thể, chính xác từ đó có giải pháp tác động một cách hiệu quả.  
e)    Việc xem xét, nghiên cứu đánh giá phải có đủ cứ liệu và có phương pháp khoa học, phù hợp với đối tượng và nội dung đánh giá
Giám sát, đánh giá dự án đầu tư đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đầu tư và kỹ năng thực hiện nhất định, vì vậy thực hiện nhiệm vụ ở các chủ thể quản lý các cấp cần có cách tiếp cận và phương pháp thích hợp: cách ghi chép, cập nhật thông tin tài liệu, phương pháp tính toán, phân tích, v.v.
Yêu cầu về thông tin và phương pháp giám sát, đánh giá trong từng giai đoạn đầu tư, từng nội dung nghiên cứu, xem xét và đánh giá dự án khác nhau. Người thực hiện các công vệc giám sát, đánh giá đầu tư cần được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng thích hợp để có đủ năng lực thực hiện các công việc đó, đặc biệt việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả đầu tư cần có cả kiến thức chuyên môn của ngành và lĩnh vực nghiên cứu, cũng như các kinh nghiệm thực tế nhất định.
f)    Các giải pháp đề xuất, kiến nghị phải thiết thực, cụ thể và bảo đảm tính khả thi
Mục tiêu hàng đầu của hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư là phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguy cơ rủi ro, thiếu sót trong quản lý để đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý dự án (đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trong giới hạn chi phí cho phép, an toàn và bảo đảm môi trường). Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp (kinh tế-kỹ thuật, tài chính, tổ chức quản lý, v.v.) nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên cần sát thực, cụ thể và mang tính khả thi cao, bảo đảm để chủ đầu tư có thể thực hiện được các mục tiêu quản lý nêu trên.
g)    Kết quả giám sát, đánh giá phải được xử lý và phản hồi tích cực
Tác dụng của hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư giúp chủ thể quản lý dự án các cấp nắm được tình hình, kết kết quả thực hiện dự án, nhận được sự phản ảnh và kiến nghị của chủ đầu tư hoặc các đơn vi quản lý cấp dưới để có các hành vi quản lý thích hợp (chỉ đạo, đưa ra các quyết định điều chỉnh, bổ sung nguồn lực, cơ chế, chính sách, v.v.) nhằm đạt được mục tiêu đầu tư. Yêu cầu việc xử lý kết quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở các cấp quản lý phải kịp thời và phản hồi nhanh chóng đến cấp dưới và chủ đầu tư để triển khai thực hiện các giải pháp đã được quyết định.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status