banner web

Hồ sơ hợp đồng xây dựng

Điều 10 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ quy định:
1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng
Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm văn bản hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng.
2. Nội dung hợp đồng xây dựng
Hợp đồng bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Nội dung và khối lượng công việc phải thực hiện;
- Yêu cầu về chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật;
- Thời gian và tiến độ thực hiện;
- Điều kiện nghiệm thu, bàn giao;
- Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng và phương thức thanh toán;
- Thời hạn bảo hành (đối với các hợp đồng xây dựng có công việc phải bảo hành);
- Quyền và nghĩa vụ của các bên;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Ngôn ngữ sử dụng;
- Các thỏa thuận khác tùy theo từng loại hợp đồng.
3. Các tài liệu kèm theo hợp đồng
Các tài liệu kèm theo hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng xây dựng. Tùy theo quy mô, tính chất, phạm vi công việc và loại hợp đồng xây dựng cụ thể các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng có thể bao gồm:
a) Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận;
b) Điều kiện riêng, các điều khoản tham chiếu;
c) Điều kiện chung;
d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;
đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;
e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;
g) Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;
h) Các phụ lục của hợp đồng;
i) Các tài liệu khác có liên quan.
Ghi chú: Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng để xử lý mâu thuẫn (nếu có).
Anh/chị có thể xem thêm: Học nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán vốn công trình

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status