banner web

Những vấn đề chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Việc quản lý chất lượng công trình phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Hợp đồng phải quy định cụ thể đối với việc quản lý chất lượng công trình, bao gồm:
- Quản lý chất lượng của nhà thầu (bên nhận thầu);
- Quản lý chất lượng của chủ đầu tư (bên giao thầu) và nhà tư vấn (bao gồm cả tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà tư vấn khác có liên quan).
a) Cơ sở pháp lý:
Việc quản lý chất lượng hợp đồng xây dựng căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình.   
- Nghị định số 209/2004/ NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;       
- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Nội dung quản lý chất lượng:
- Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng;
- Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình;
- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;
- Bảo hành công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng;
- Sự cố công trình xây dựng.
c) Trách nhiệm về quản lý chất lượng:
Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Điều 37 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP):
- Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước. Các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành.
- ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.
d) Xử lý các phát sinh về chất lượng:
Thực chất của việc xử lý phát sinh về chất lượng, đó là việc giải quyết sự cố công trình xây dựng. Vấn đề này được quy định tại Điều 35 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, gồm:
- Báo cáo nhanh sự cố;
- Thu dọn hiện trường sự cố;
- Khắc phục sự cố.
e) Các quy định về nghiệm thu các công việc hoàn thành:
Điều 80 Luật Xây dựng quy định việc nghiệm thu công trình xây dựng như sau:
- Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình;
- Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo;
- Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định;
- Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
Nghiệm thu công việc xây dựng: tham khảo tcxdvn 371:2006 và Điều 24 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ.               
Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng: tham khảo tcxdvn 371:2006 và Điều 25 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ.  
Nghiệm thu hoàn thành hạng mục và nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng: tham khảo tcxdvn 371:2006 và Điều 26 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status