banner web

Xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị

Về việc xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về chương trình khóa học quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định 11) đã quy định cụ thể các điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị. Để triển khai các dự án có quy mô lớn trong đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai căn cứ quy định của Nghị định 11 để chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt khu vực phát triển đô thị, xác định cụ thể các dự án thành phần với quy mô, nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị phù hợp, đảm bảo việc kiểm soát sự phát triển đồng bộ của đô thị. Theo đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đề xuất chấp thuận đầu tư dự án thành phần có quy mô phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định.

Nghị định 11 được ban hành thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ, do vậy các quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn kèm theo không còn hiệu lực thi hành.

Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định 11: “Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án”.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status