banner web

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn trình tự điều chỉnh chi phí vật liệu:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Đối với hợp đồng số 45/2010/HĐXD trong Công văn số 27/TĐ-2014 ngày 18/4/2014 của Cty TNHH Xây dựng Tiến Đức, các bên cần căn cứ vào hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng của Nhà nước tương ứng với từng giai đoạn thực hiện hợp đồng để điều chỉnh giá. Trình tự điều chỉnh chi phí vật liệu của hợp đồng thực hiện như sau:

Xác định danh mục, khối lượng các loại vật liệu được điều chỉnh, phân khai giai đoạn điều chỉnh trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký (bao gồm cả hồ sơ dự thầu và các thỏa thuận khác), khối lượng công việc thực tế thực hiện được nghiệm thu phù hợp với tiến độ hợp đồng đã ký kết (hoặc tiến độ điều chỉnh được chủ đầu tư chấp thuận mà việc chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu gây ra).

Trên cơ sở Khoản 18.2, Điều 18 hợp đồng đã ký kết, các bên xác định các nội dung:

Cơ sở dữ liệu đầu vào để điều chỉnh (áp dụng công bố giá của Liên Sở Tài chính - Xây dựng hay giá thực tế trên hóa đơn đầu vào của bên nhận thầu hay chứng thư thẩm định giá).

Lựa chọn phương pháp điều chỉnh (áp dụng phương pháp điều chỉnh theo hệ số hay phương pháp điều chỉnh bù trừ trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng).

Sau khi thống nhất các nội dung điều chỉnh, các bên xác định giá hợp đồng điều chỉnh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Về hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp hợp đồng số 45/2010/HĐXD ký kết ngày 25/11/2010 (theo nội dung Công văn số 27/TĐ-2014) thuộc dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên thì thực hiện theo các quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status