banner web

Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn giám sát

1. Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình bị che khuất đồng thời gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu cho Chủ đầu tư để được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

2. Theo quy định, trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công theo biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu thi công xây dựng có thể thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế thi công tại hiện trường, tuy nhiên biện pháp thi công thay đổi phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status