banner web

Ai ký phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công?

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình hướng dẫn, đối với các công trình quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định 15/2013/NĐ-CP thì các công trình này phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế. Sau khi thẩm tra thiết kế cơ quan chuyên môn sẽ tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra và đóng dấu thẩm tra vào bản vẽ.

Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 3, Thông tư 13/2013/TT-BXD “Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt theo mẫu phụ lục 4”.

Vậy, nếu công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra đóng dấu rồi thì khi chủ đầu tư phê duyệt có phải đóng thêm dấu “đã phê duyệt” không? Chữ ký của người ký xác nhận bên chủ đầu tư là của lãnh đạo hay cán bộ chuyên môn?

Mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng được áp dụng theo quy định nào? Nếu thuê tổ chức, cá nhân thẩm tra thì có được tính chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không? Phí thẩm tra thiết kế chủ đầu tư nộp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được lấy từ nguồn nào?

Bộ Xây dựng trả lời:

Nội dung phản ánh "Sau khi thẩm tra thiết kế cơ quan chuyên môn sẽ tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra và đóng dấu thẩm tra vào bản vẽ" là chưa chính xác, vì Thông tư quy định tổ chức nào thẩm tra thì tổ chức đó đóng dấu vào bản vẽ (quy định như vậy là phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá).

Thẩm tra là công việc trước khi thẩm định để phê duyệt. Nếu công việc thẩm tra thiết kế là của cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức tư vấn thì phải được đóng dấu "đã thẩm tra" vào bản vẽ. Chủ đầu tư sau khi ra quyết định phê duyệt thiết kế thì phải đóng dấu "đã phê duyệt". Người ký phê duyệt là đại diện chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền theo quy định.

Về mức phí thẩm tra thiết kế, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, mức phí được quy định tại Thông tư do Bộ Tài chính ban hành. Hiện nay Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thẩm tra thì sẽ tính toán chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, hoặc theo thoả thuận.

Chủ đầu tư phải lấy kinh phí chuẩn bị đầu tư để thanh toán tiền thẩm tra thiết kế.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status