banner web

Dự án dưới 15 tỷ đồng không phải lập dự toán quản lý

Theo Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính, từ ngày 20/02/2014, chủ đầu tư, BQLDA đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.


Từ ngày 20/02/2014, dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án (ảnh minh họa).

Quy định trên được áp dụng đối với nhóm I là BQLDA đầu tư do chủ đầu tư quyết định thành lập để quản lý một hoặc một số dự án của chủ đầu tư. Các trường hợp phải lập dự toán, nội dung chi gồm các khoản như: Tiền lương, tiền công trả cho lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương, thưởng; mua vật tư văn phòng; dhi phí hội nghị; thanh toán công tác phí; dự phòng...

Khi kết thúc niên độ ngân sách hàng năm chậm nhất là ngày 28/02 năm sau, chủ đầu tư, BQLDA lập báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án trong năm theo Mẫu số 01/QT-QLDA.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTC về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thay thế Thông tư 10/2011/TT-BTC và 17/2013/TT-BTC.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status