banner web

BXD Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với một số ngành nghề

 

BỘ XÂY DỰNG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  05 /2013/TT-BXD           

                                                                   

  Hà Nội, ngày 24  tháng 4 năm 2013

    

THÔNG TƯ

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề:

Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu);

Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng

 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

         Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng”.

 

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

          Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

         

Nơi nhận:                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;                                          THỨ TRƯỞNG

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;                                            Đã ký

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;                                           Nguyễn Đình Toàn

- Văn phòng Chính phủ;                                                                      

- Văn phòng Quốc hội

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;                            

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                         

- Toà án nhân nhân dân tối cao;                                            

- Công báo; Website Chính phủ;

- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);                                                

- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW                                                                                         

- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;

- Lưu: VT,TCCB.                         

 

 

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status