banner web

Nhiệm kỳ của tổng giám đốc không quá 5 năm

Cụ thể, đối với công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giao Bộ hoặc UBND cấp tỉnh quyết định việc miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tổng giám đốc nếu để công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giao trong 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Nhiều công ty con của Vinalines đang kinh doanh thua lỗ. Ảnh minh họa
Nhiều công ty con của Vinalines đang kinh doanh thua lỗ. Ảnh minh họa

Ngoài ra, tổng giám đốc còn bị miễn nhiệm nếu để công ty mẹ lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao, vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, quy chế hoạt động của công ty mẹ; hoặc không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của công ty mẹ…

Dự thảo cũng nêu rõ, Tổng giám đốc do Bộ quản lý ngành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế có ngành kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý ngành được giao quản lý, tổng công ty thuộc Bộ) hoặc do UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tổng công ty trực thuộc UBND cấp tỉnh).

Điều lệ của công ty mẹ phải quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Tổng giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm.

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ công ty mẹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.


PV

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status