2 Chứng chỉ hành nghề xây dựng
banner web
Trang chủ >> Mẫu chứng chỉ

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1

 

Mẫu chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2

Mẫu  Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

 

Mẫu  Chứng chỉ tư vấn giám sát

Mẫu  Chứng chỉ khảo sát xây dựng

Mẫu  Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - thiết kế

BỘ XÂY DỰNG

 

Số:  12/2009/TT-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 24 tháng  6 năm 2009

                                                                       

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

________________

 

Phụ lục số 3A

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

---------------------

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 


 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

 

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

 

(Trang 4-mặt ngoài )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

(Trang 1- mặt ngoàii)

 

Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Tell: 04.66740371 Fax: 04.35572406
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status